OKM tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL

 

A tanév rendjéről szóló rendeletnek, valamint az általános iskolai tanév rendjének megfelelően a tanév során a digitális országos mérések az alábbiak szerint valósulnak meg március, április, május és június hónapokban:

4. évfolyam – egy mérési nap

                szövegértés, matematika mérés

5. évfolyam – két mérési nap

1-szövegértés, matematika

2-digitális kultúra, történelem

6-7-8. évfolyam – három mérési nap

1-szövegértés, matematika

2-természettudomány, idegen nyelvi mérés (angol vagy német)

3-digitális kultúra, történelem

 

A méréseket az Oktatási Hivatal által elkészített informatikai rendszeren keresztül digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani az iskolában biztosított számítógépeken.

 

A tanulók a mérésben mérési azonosító segítségével vesznek részt. A tanulói teljesítmények értékelése központilag történik. Az Oktatási Hivatal személyazonosításra alkalmatlan módon kapja meg és dolgozza fel az eredményeket.

 

A 6-11. évfolyamos matematika mérés során minden tanuló segédeszközként számológépet használhat. Más segédeszköz nem engedélyezhető.

A 4-5. évfolyamos matematika mérésben nem használható számológép.

A tanulók a matematika mérésre 6-8. évfolyamon hozzanak magukkal zsebszámológépet,
és az idegen nyelvi mérés lebonyolításához nélkülözhetetlen saját fejhallgatót!

 

Mérési területek

A tesztek főként feleletválasztós kérdésekből állnak, néhány feladatnál egy-egy számot kell begépelniük a tanulóknak.

SZÖVEGÉRTÉS

A 4-11. évfolyamos tanulók szövegértési képességét vizsgálja. A tesztek a mindennapi életből vett szövegekben szereplő tények, összefüggések feltárását, problémák, helyzetek megoldását várják el
a tanulóktól, elbeszéléseket, regényrészleteket, ismeretterjesztő szövegeket, újságcikkeket, hirdetéseket és szokványos táblázatokat tartalmaznak. A tanulóknak a különböző információhordozókhoz kapcsolódó kérdések megválaszolásakor a szövegek átfogó értelmezésén túl különböző műveleteket kell végrehajtaniuk. Ezek közé egészen egyszerű és komplex műveletek
is tartoznak a konkrét információ visszakeresésétől az egyes szövegelemek funkciójának meghatározásán át a szöveg megformáltságára való reflektálásig.

MATEMATIKA

A 4-11. évfolyamos tanulók matematikai eszköztudását vizsgálja, azt, hogy mennyire képesek
az iskolai oktatás során elsajátított matematikai ismereteiket valós helyzetekben, életszerű kontextusokban alkalmazni. A felmérés ugyan figyelembe veszi a matematika tanterveket, de nem csak azon ismeretek mozgósítását várja el, amelyeket éppen az adott évfolyamon kellett elsajátítani.

TERMÉSZETTUDOMÁNY

A 6-11. évfolyamos tanulók természettudományos műveltségét vizsgáló mérésben
a természettudomány kérdéseivel, a műszaki, technikai problémákkal valóságos, vagy valószerűen megkonstruált kontextusban találkoznak a diákok. A kérdések megválaszolásához nem kizárólag
és nem elsősorban az előzetes tudásukra van szükségük a diákoknak,
hanem fel kell használniuk és fel kell dolgozniuk a feladatban szereplő információkat, adatokat, adatábrázolásokat is.

IDEGEN NYELVI MÉRÉS

Az idegen nyelvi mérés a 6-8. évfolyamos tanulók angol és német nyelvtudását vizsgálja. A mérésben az angolt vagy németet első idegen nyelvként tanuló diákok vesznek részt. A mérés azt vizsgálja, hogy a tanulók elérik-e a tantervi követelményekben az egyes évfolyamok számára előírt Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti szinteket (6. és 7. évfolyam A1, 8. évfolyam: A2). Az idegen nyelvi mérés mindkét évfolyamon három készséget érint, a mérés egyik része az olvasott szöveg értését
és a szövegalkotást, a másik része a hallott szöveg értését vizsgáló feladatokból áll.

 

Háttérkérdőív  

 

A mérési rendszer egyik fontos eleme a Háttérkérdőív, melynek célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését.

Háttérkérdőív kitöltése 2024. március 18. – június 12-ig lehetséges minden nap, időkorlát nélkül.

A Háttérkérdőívhez tartozó mérési azonosító kártyát átadjuk a tanulóknak a mérés napján (jelen tanévben csak 4., 6., 8. évfolyamon tanulók esetében). Az a legszerencsésebb, ha a kérdőívet a tanulók szüleikkel együtt, közösen töltik ki. A háttérkérdőív csak online módon lesz kitölthető. Az alábbi linken minden szükséges információ megtalálható a Háttérkérdőív kitöltéséről:

 

LINK

 

További tájékoztatások az Oktatási Hivatal felületén:

 

Példafeladatok a digitális mérési területekhez az alábbi linken érhetők el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/peldafeladatok

 

A digitális országos mérések általános leírása:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/altalanos_leiras

 

Általános szakmai anyagok:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/alt_szakmai_anyagok

 

Az országos tanulói mérések lebonyolítása:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas