Keresztény életvezetés

KERESZTÉNY ÉLETVEZETÉS TANÍTÁSA, TÁMOGATÁSA A CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONTBAN

 
7 szokás kisgyerekek nyelvén
 

A Ciszterci Nevelési Központ Általános Iskolájában sok éve már kiemelt terület a keresztény életvezetés tanításának programja és tevékenységrendszere, mellyel hatékonyan tudjuk az oktatás mellett kiemelt feladatunknak tekintett keresztény ember nevelését elősegíteni. Különösen fontos ez akkor, amikor a gyerekek nagy többsége 8-9 órát az iskolában tartózkodik. Ebben nagy szerepet kap a gyermekek önismeretének, keresztényi gondolkodás-képességének, együttműködési készségének fejlesztése, a helyes ítélőképesség és a felelősségvállalás kialakítása. A személyiség teljes fejlesztése érdekében fontosnak tartunk olyan sokszínű lelki és közösségi programokat szervezni, melyek során tanulóink találkoznak hiteles emberekkel, életvezetési tanácsokkal, melyek segítséget és támpontot adhatnak az életben való eligazodáshoz, problémáik megoldásához nemcsak a jelenben, hanem további életükben is. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy az alapok lerakásában van feladatunk, a mag szárba szökkenését mi már nem mindig látjuk.

Céljaink elérése érdekében feladataink a hitre nevelés, az erkölcsi, értelmi, érzelmi, egészségfejlesztő és környezeti nevelés területein valósulnak meg. A nevelés, személyiségfejlesztés feladata számunkra kettős: a keresztény egyéni értékrend kialakítása, valamint a szociális és életvezetési kompetenciák gyarapítása.

A keresztény életvezetés tanítása két fő területen valósul meg: a keresztény értékek felmutatása, a hitélet támogatása, valamint a szociális és az életvezetési készségek fejlesztése területén.

A keresztény értékek felmutatását, a hitélet támogatását részben a pedagógusok személyes példáján keresztül, részben a hittanórák mellett, a hitélet különböző alkalmain igyekszünk megvalósítani. Ezért fontosnak tartjuk a hiteles pedagógusi magatartást, a keresztény értékeket felmutató személyes példamutatást. Ennek elősegítésére többféle lehetőséget kínálunk a dolgozók számára (különböző imakörök, lelki napok, lelkigyakorlatok támogatása). A gyermekek lelki fejlődése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a közös családos lelki programok szervezésére, melybe a szülőket is be tudjuk vonni. Ilyen programok az alkalmankénti rózsafüzér imádságok, a családi imaközösség, a zarándoklatok, az osztályszentmisék. Fontos célunk, hogy a hittanórák és a lelkigyakorlatok a mindennapi életben megélhető hitről is szóljanak, olyan emberekről, példákról, akik köztünk élnek, személyesen megismerhetők, közel hozhatók a gyerekekhez. E célok megsegítéséhez a következő tevékenységeket kínáljuk a tanulóknak: szentmisék, szentségek, Musica Sacra – gregorián gyermekkórus, lelki napok, szeretetszolgálatok (adománygyűjtés, jótékonysági vásár, idősotthonokba való látogatás), osztályvédőszentek ünneplése, Árpád-házi szentek életének megismertetése, lelki gondozás atyák, hitoktatók bevonásával, hittantáborok.

A szociális kompetencia, az életvezetési készségek fejlesztésére szintén sokszínű, sokoldalú tevékenységeket, programokat biztosítunk: rendszeresen szervezünk projektnapokat intézmény, intézményegység, évfolyam vagy osztály szinten. Régóta kedvelt órák az osztályórák, melyek a heti órarendbe beépítettek, s lehetőséget adnak az osztályfőnök vezetésével közösségépítésre, közös játszásra, osztályprogramokra, személyes beszélgetésekre, műsorokra, projektnapokra, farsangra való készülésre, konfliktusok elrendezésére is. A „Család órák”-on a felső tagozatosok önismeret, családi élet, nemi szerepek, identitás, stb. témakör mellett, megtanulhatják a közösségen belüli viselkedési kultúrát, a vitatkozás szabályait és sokféle élethelyzethez kapnak igazodási pontokat. Önmagunkkal és a másik emberrel való kapcsolatunk fejlesztésére önismereti, kommunikációs és stressz kezelő órákat/foglalkozásokat, vitanapokat tartunk. A közös játék, a társasjáték a délutáni napközis szabadidős tevékenységek szervez része, szakköröket, alkalmanként társasjáték családi napot is szervezünk. Közösségépítő, szociális kompetenciát fejlesztő programjaink a tanulmányi és osztálykirándulások, az osztályestek, melyeket az osztályok évről-évre megszerveznek.

A szociális és életvezetési készségek fejlesztéséhez életvezető lehetőséget kínál. ÉLETREVALÓ – „7 SZOKÁS” program. Keresztény identitásunk számára szükséges volt megfogalmaznunk, hogy mit jelent nekünk a „7 szokás” program: A keresztény úton haladás egyik lehetséges eszköze, mely szabadon választható módszerekkel segíti az önismeretet és a személyiség fejlődését, növeli a motivációt és támogatja a kiegyensúlyozott együttműködés kialakítását. 

Érzékenyítő foglalkozásaink során fogyatékkal élő emberekkel, életükkel, és a segítségadás lehetőségeivel ismerkednek a gyerekek. Felvilágosító órákat/foglalkozásokat szervezünk projektnapok, osztályfőnöki órák, illetve osztályórák keretein belül iskolai zaklatás megelőzés, függőségek, bűnmegelőzés, fiú-lány nap stb. témakörben főleg 5-8. évfolyamon. Egészségnap keretén belül a testi – lelki egészség megőrzéséről, elsősegélynyújtás lehetőségeiről, jó gyakorlatokról kapnak hasznos ismereteket a gyerekek. A környezettudatosságra és a pénzügyi tudatosság fejlesztésére is szeretnénk hangsúlyt fektetni, melyekre tanórákon, osztályfőnöki órákon van lehetőségünk. Múzeumpedagógiai foglakozásainkkal a tudás megszerzése mellett a szépségre, az alkotásra, a körülöttünk lévő világ értékeire hívjuk fel tanítványaink figyelmét, melyek élményeken keresztül szintén mélyebbre jutnak tanítványainkban.

Jézus tanítványaként és ugyanakkor tanítványai mestereként kell az egyházi iskola tanárának dolgoznia. Önismeretben, lelki és szakmai fejlődésben egyaránt segíteni kell őket. Ezért a program fontos eleme a pedagógusok motiválása, képzése, fejlesztése, a számukra szükséges elméleti, lelki és érzelmi támogatás megadása, mely továbbképzések, konferenciák, szakmai programok, lelkigyakorlatok felkínálásával valósul meg.

A pedagógusok mellett szakmai előadókat is rendszeresen bevonunk a programba: az intézményi VÉDŐHÁLÓ közösség tagjait: doktornőt, védőnőt, pszichológust, szociális segítőt, ápolót. Mellettük kapcsolatban vagyunk érzékenyítés, felvilágosítás területén pl: KETTEK Kft-vel, Életünk a család! Nonprofit Kft-vel, INDIT Közalapítvánnyal, Kerek Világ Alapítvánnyal, Mozgássérültek Egyesületével, a Zöld-Híd Alapítvánnyal. Lelki életünk támogatásához rendszeresen hívjuk az az egyházmegye papjait, ciszter atyákat és nővéreket, más szerzetesrendek tagjait.

A fenti program megvalósítása, továbbvitele továbbra is szakmai elkötelezettséget, továbbfejlődést és innovációt igényel.

A program megvalósulásához mindenképpen szükséges a fenntartó támogatása, az anyagi vonatkozások költségvetésbe illeszthetősége illetve a pályázati lehetőségek folyamatos figyelése.

Az EFOP -3.3.717-2017-00002 pályázattal e nevelői munkánkat tudtuk anyagilag támogatni 2018 -2021 között.

http://www.eletrevalo7szokas.hu