7.évfolyam

Tájékoztató

7. évfolyamos tantárgyi vizsga

 

Iskolánk az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az év végi szóbeli számonkérésre.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünkben a mindenkori hetedikes tanulók beszámolnak egy választott tantárgy (hittan, irodalom, történelem, angol, német, fizika, kémia, földrajz, biológia) egy éves tananyagából (10 előre megadott tétel egyikéből) a tanév végén.

Számonkérésük formája szóbeli vizsga, ezzel is szeretnénk felkészíteni az Önök gyermekét
a továbbtanuláshoz szükséges szóbeli felvételi vizsga sikeresebbé tételéhez.

 

A vizsga menete:

1.      Tájékoztatás a szeptember szülői értekezleten és a tanórákon.

2.      Tantárgy választása, és a jelentkezési lapok leadása az osztályfőnököknek a szaktanár és a szülő aláírásával január 31-ig.

3.      A jelentkezési lap határidőre történő leadásának elmulasztása esetén az osztályfőnök és az igazgatóhelyettes jelenlétében húz tantárgyat a diák legkésőbb február végéig.

4.      Szóbeli vizsga előzetes beosztás szerint május végén.

5.      Értékelés: 3 érdemjeggyel az adott tantárgyból az elektronikus naplóba vezetve

 

Választható tantárgyak/tételek:

Hittan 7

Major Dorina – Dr. Udvardy Tamás – Juhász Pál Balázs – Agárdiné Kálnásy Éva:
 Érték(t)rend c. tankönyv alapján

1. Az ember istenképisége, küldetése a világban, éntudat és közösségi lét,
lelkiismeret fogalma, lelkitükör pontjai (Tk. 7-30. + tanár által kiadott melléklet)

2. Istenkapcsolat az imádságban és a Szentírásban, kinyilatkoztatás és hit fogalma
(Tk. 31-44. oldal)

3. A beszéd fajtái, tisztaság a beszédben, bűnök a II. parancsolat ellen
(kiosztott anyag, tankönyvi ismeretek és füzetmunka alapján)

4. Milyen az Isten? Szentháromság meghatározása, Isten kegyelmi ajándékai
és a hét szentség fogalma (Tk. 45-52. + tanár által kiadott melléklet)

5. Az emberi élet értéke és az erény fogalma, fajtái (Tk. 53-58. + 104-119.)

6. Várakozás és ünneplés az Ó- és Újszövetségben, üdvösség és megváltás, a bűn fogalma
és fajtái (Tk. 59-67. + 100-103. + 134-136.)

7. Az egyházi év és ünneplés fogalma, legfontosabb egyházi ünnepeink (Tk. 68-76.)

8. Kapcsolatépítés Istennel, embertársainkkal, jellemfejlődés a mindennapokban
(Tk.77-90. + tanár által kiadott melléklet)

9. A keresztény ember küldetése a világban, az Egyház fogalma és tulajdonságai
(Tk. 120- 144.)

10. A Ciszterci Rend alapító atyái és a rend kialakulásának története, a ciszterci szerzetesek küldetése a világban tegnap és ma
(tanár által kiadott melléklet + egyéni gyűjtőmunka alapján)

 

Irodalom 7

1. A reneszánsz: Janus Pannonius és Balassi Bálint költészete

2. Csokonai Vitéz Mihály költészete

3. A romantika I.: Kölcsey Ferenc-versek és a Parainesis

4. A romantika II.: Vörösmarty Mihály

5. Petőfi Sándor: ars poetica, a Júlia-versek és a közéleti témájú költemények

6. Arany János: versek és balladák

7. Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

8. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány és a novella műfaja

9. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

10. Egy szabadon választott ajánlott olvasmány elemzése

 

Történelem 7

1. Nemzetállamok születése I. (Olaszország, Németország)

2. Nemzetállamok születése II. (USA, Franciaország, Nagy-Britannia)

3. Imperializmus és forradalmak
(A világ felosztása, gyarmatosítás / Ipari forradalom, gazdasági és társadalmi hatások)

4. Dualizmus I. (Önkényuralom, kiegyezés, politika, etnikumok)

5. Dualizmus II. (Gazdaság, társadalom, kultúra, Budapest)

6. Első világháború (előzmények, frontok, Magyarország, orosz forradalom, befejezés)

7. Földünk a két világháború között (A világháború után, Párizs környéki békék, a gyarmatok)

8. A második világháború előzményei
(A gazdasági válság, Hitler Németországa, Sztálin Szovjetuniója, úton a háború felé)

9. A második világháború (Villámháborúk, fordulat, a háború vége, zsidóság)

10. Hazánk a két világháború között (Forradalmak, Trianon, Horthy, gazdasági válság)

 

Angol 7

1. Family

2. Free time, hobbies

3. Daily routine

4. School

5. The place where you live

6. Healthy living / lifestyle

7. Holidays, festivals

8. Shopping

9. Travelling

10. Great Britain

 

Német 7

1. Die Familie

2. Freizeit und Hobby

3. Tagesablauf

4. Die Schule

5. Der Ort,wo wir leben

6. Gesunde Lebensweise

7. Feste und Feiertage

8. Einkaufen

9. Verkehr

10. Deutsche Sprachgebiete

 

Kémia 7

1. Az anyag tulajdonságai, halmazállapotai, változásai

2. A levegő összetétele, levegőszennyezés

3. Az égés, tűzgyújtás, tűzoltás, energiaforrások

4. Szenek (ásványi, mesterséges), földgáz, kőolaj

5. A víz, az oldatok

6. Az anyagok csoportosítása, keverékek szétválasztása

7. Atomok, elemek, az atom felépítése, elektronszerkezet

8. Ionkötés, ionvegyületek

9. Kovalens kötés (elemmolekulák, vegyületmolekulák)

10. Fenntartható fejlődés, környezetvédelem

 

Fizika 7

1. Mérés, régi és új mértékegységek (hosszúság, tömeg, idő, felület, térfogat, hőmérséklet, sűrűség).

2. Az energia, energiaforrások, energiafogyasztás környezeti hatásai, energia takarékosság.

3. Sebesség és gyorsulás, sebesség rekordok, gyorsulás rekordok.

4. Erő, erőfajták.  Newton I. törvénye.  Az erő mérése. Súrlódás és közegellenállás.

5. A hang, a hallás és a fül. Hangmagasság, infrahang, ultrahang.

6. Hőterjedés fajtái, gyakorlati alkalmazásuk. Hőtágulás a mindennapjainkban.

7. Olvadás és fagyás fizikai jellemzői. Párolgás, forrás lecsapódás. Csapadékok képződése.

8. Szilárd testek nyomása. A nyomás jele, mértékegysége, kiszámítása. Nyomás alkalmazása
a gyakorlatban. Állatok által kifejtett nyomás. (Fogazat, csőr, karom, talp, …)

9. Folyadékok és gázok nyomása. A légnyomás. nyomáskülönbségen alapuló eszközök.

10. Közlekedőedények és hajszálcsövek.  Testek úszása, merülése és lebegése. Arkhimédesz törvénye.

 

Földrajz 7

1.      Sorold fel a földtörténet időegységeit! Milyen események, folyamatok kapcsolódnak hozzájuk?

2.      Mutasd be a Föld belső felépítését, jellemezd a kőzetlemezeket! Rajzold le, példákkal mutasd be a hegységképződés fajtáit!

3.      Mit jelent a földrajzi övezetesség? Mitől függ elsősorban a levegő felmelegedése? Mutasd be a szoláris éghajlati öveket, jellemezd az egyenlítői, a mediterrán és a tundra éghajlati területet!

4.      Kik voltak Afrika fontosabb felfedezői? Mutasd be időrendi sorrendben Afrika felszínfejlődését az ősidőtől napjainkig. Magas-Afrika, alacsony-Afrika. Mutasd a térképen is!

5.      Jellemezd Afrika éghajlati övét, területeit! Mutasd be a kétféle gazdálkodási módot, támaszd alá példanövényekkel!

6.      Mutasd be az amerikai kontinens felszínének fejlődését földtörténeti sorrendben, használd a térképet is! Sorold fel a kontinens fontosabb energiahordozóit, ásványkincseit, országokhoz kötve!

7.      Nevezd meg és jellemezd az USA ipari, valamint mezőgazdasági körzeteit. Indokold meg, miért termelékeny az USA ipara!

8.      Mutasd meg Ázsia határait, félszigeteit, szigeteit Ázsia domborzati térképén! Ismertesd
az ázsiai tájak kialakulásának folyamatát, idejét! Mutasd meg ősföldjeit, magashegységeit, alföldjeit a térképen!

9.      Mutasd be Kelet- és Nyugat-Kína természeti és gazdasági különbségeit? Minek köszönheti kimagasló gazdasági fejlődését?

10.   Mutasd be Délnyugat-Ázsia természetföldrajzi tájait, energiahordozóit! Jellemezd a terület mezőgazdaságát, iparát, világgazdasági jelentőségét! Milyen problémákkal szembesülünk
itt napjainkban?

 

Biológia 7

1. A forró éghajlati öv növényei (trópusi, szavannai, sivatagi) – trópusi esőerdők, különleges életmódú növények, a trópusi lombhullató erdők, a majomkenyérfa, az ernyős akácia
és az óriáskaktusz; – jellemzői, alkalmazkodás a környezethez (trópusi növények levelei, kaktusz felépítése), lombkoronaszintek stb.

2. A forró éghajlati öv állatai (az emberszabású majmok jellemzői, a zebra és az antilop összehasonlítása, az erszényesek, a teve és egy ragadozó: pl. jaguár, oroszlán, sivatagi róka) – tápláléklánc összeállítása

3. A mérsékelt éghajlati öv elhelyezkedése és növényvilága – a macchia, a paratölgy, a bükk,
a füves puszták és fenyők a tajgán – jellemzői, alkalmazkodás a környezethez (pl. fenyők
a tajgán, fűfélék a prérin stb.)

4. A mérsékelt éghajlati öv állatai és jellemzőik – a kaméleon, a nagy pele és a prérikutya összehasonlítása, a vadmacska, a villásszarvú antilop, a hiúz és a siketfajd stb.) – életmód
és testfelépítés összefüggései

5. A hideg éghajlati öv elhelyezkedése és élővilága (növény- és állatvilága) – jellemzői, alkalmazkodás a környezethez (pl. tundra növényei, a zúzmók, a rénszarvas, a sarki róka,
a jegesmedve, az oroszlánfóka és a pingvin stb.)

6. A tengerszinttől távolodva: hegyvidék és a tengerek élővilága – a havasi gyopár, a zerge
és a szirti sas, a plankton, a hering, a heringcápa és a tengeri emlősök (szilás és fogas cetek),
a szivacs és a medúza

7. Az „ökológia” tárgya és a hozzá kapcsolódó alapfogalmak (élő és élettelen környezeti tényezők, a tűrőképesség, az életközösség, a függőleges tagolódás és vízszintes elrendeződés, táplálékhálózat stb.)

8. Az életközösségekre jellemző kölcsönhatások (együttélés, versengés, a táplálkozási kapcsolat, asztalközösség) és a táplálkozási szintek (termelők, fogyasztók, lebontók)

9. Anyag- és energiaáramlás az életközösségekben; természetes és mesterséges életközösségek; környezetvédelem

 

10. Az élőlények rendszerezése (mesterséges és természetes rendszertan); az élőlények országai és azok jellemzése; a növények és állatok országának törzsei és rövid jellemzésük